(010) 333 0 888

Privacy statement

Privacy Verklaring CheckData B.V.

 

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je inschrijft via onze website en/of aanmeldt voor, akkoord gaat met één van onze diensten (bemiddeling, werving en selectie, detachering, hierna: de dienstverlening) vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om deze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van CheckData of die van een derde partij.

Vastleggen en verwerking van gegevens
In het kader van de dienstverlening legt CheckData gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik door CheckData en in deze Privacy Verklaring genoemde derden. Wij leggen de volgende gegevens vast of kunnen deze vastleggen:

 • je naam, geboortedatum en -plaats, contactgegevens, beschikbaarheid en kwalificaties (opleiding, trainingscursussen en stages), documenten waaruit je identiteit blijkt en of je het recht hebt om te werken en alle overige informatie die je hebt vermeld in je resumé/CV;
 • als je contact met ons opneemt of andersom, houden we in sommige gevallen die correspondentie bij;
 • feedback over jou van ons personeel en derden;
 • we kunnen ook informatie verzamelen over je bezoeken aan onze website/Portal zoals (zonder enige beperking) je IP-adres, browser, timestamp, locatie, landelijke verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, en de middelen waarvan je gebruikt maakt. Door deze informatie wordt je bezoek aan onze website/Portal in de toekomst gemakkelijker. We kunnen je bijvoorbeeld banen voorstellen die worden aangeboden door vestigingen in de omgeving van de plaats waar je contact met ons hebt opgenomen;
 • we kunnen ook gegevens verzamelen voor marketingdoeleinden en -analyses zoals informatie over hoe je reageert op e-mail-, sms-, telefoon- en andere marketingcampagnes;
 • foto’s en video’s van je aanwezigheid op training- of vergelijkbare sessies (tijdens de sessie krijg je gelegenheid om aan te geven dat je niet wilt worden gefotografeerd of opgenomen op video);
 • VAR verklaringen.

We verzamelen en/of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy Verklaring, tenzij we van tevoren je toestemming hiervoor hebben verkregen

 

Wij leggen gegevens vast om:

 • je te kunnen helpen bij onder andere het vinden van geschikte opdrachten of om het sollicitatieproces voor nieuwe functies te faciliteren. Dit houdt ook in dat we je op de hoogte kunnen houden van je arbeidsperspectief in de toekomst via e-mail, de telefoon, per post en/of andere communicatiemiddelen;
 • als je daar toestemming voor geeft, kunnen we je contactgegevens ook gebruiken voor direct marketing zoals via e-mail, tekstberichten of telefoon;
 • onze website/Portal of andere bestaande of nieuwe systemen/processen verder ontwikkelen en verbeteren om je beter van dienst te zijn; Dit gebeurt vooral in de context van nieuwe IT-systemen en -processen zodat gegevens over jou kunnen worden gebruikt bij het testen van de nieuwe IT-systemen en -processen waarbij dummy data de werking van dat nieuwe IT-systeem niet volledig kunnen nabootsen;
 • studies, statistisch onderzoek en analyses uitvoeren, bijvoorbeeld om de doeltreffendheid van de plaatsing van medewerkers bij klanten in diverse bedrijfstakken en geografische gebieden te vergelijken en zo factoren vast te stellen die van invloed zouden kunnen zijn op eventuele verschillen die we daarbij constateren;
 • te voldoen aan wettelijke verplichtingen waar dat nodig is;
 • in het geval van foto’s of video’s van trainingen, intern en aan derden rapporteren dat de trainingsessies hebben plaatsgevonden en de inhoud ervan (bijvoorbeeld in interne updates) vastleggen evenals het intern marketen van vergelijkbare sessies;
 • je op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van CheckData;
 • betalingen te verwerken;
 • pre-employment screenings/tests te kunnen uitvoeren (voor onze opdrachtgevers);
 • de elektronische versie van de CheckData nieuwsbrief te sturen;
 • gegevens door te geven aan derden (zie hieronder);

 

Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:

 • eventuele (dochterondernemingen van) CheckData B.V;
 • opdrachtgevers die zoeken naar geschikte kandidaten, waarbij in elk geval het cv zal worden verstrekt. CheckData geeft toegang aan derden, zijnde betalende opdrachtgevers, zodat de database van CheckData kan worden doorzocht op geschikte kandidaten. Deze opdrachtgevers zijn: werkgevers, recruiters, werving en selectie managers, headhunters, personeelsfunctionarissen etc;
 • aan onze leveranciers. We kunnen bijvoorbeeld een leverancier inhuren om administratieve en operationele werkzaamheden uit te voeren ter ondersteuning van onze relatie met je. De leverancier(s) zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met je gegevens om te gaan en je privacy te respecteren, en zij hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren; de relevante leveranciers zijn meestal IT-dienstverleners (die onze IT-systemen hosten of ondersteunen evenals informatie over je), bedrijfsgebouwbeheerders (die toezien op de fysieke beveiliging van onze bedrijfspanden en om die reden moeten weten wie je bent om je zo toegang te verlenen) en backoffice financiële en administratieve dienstverleners (die misschien persoonsgegeven van kandidaten moeten verwerken voor de debiteuren- en crediteurenboekhouding). We kunnen ook leveranciers inhuren die technische IT-diensten en -oplossingen leveren waaronder eventueel video-interviews en vaardigheden-assessmenttools;
 • we delen je gegevens met de overheid, de politie, toezichthouders of rechtshandhavingsinstanties als wij, op discretionaire wijze, van mening zijn dat we hiertoe wettelijk verplicht zijn, daar het recht toe hebben of als dit voorzichtigheidshalve nodig zou zijn om dit te doen; en

Websites
CheckData onderhoudt een netwerk van websites met één centrale database. Ons netwerk verandert steeds en bestaat nu uit de volgende websites:

www.checkdata.nl
www.datajobs.nl

Daarnaast maakt CheckData gebruik van koppelingen naar zoekmachines met betrekking tot werving en selectie.

Moet je ons de persoonsgegevens geven waar we je om vragen?
Je bent niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verschaffen maar het is wel min of meer onmogelijk voor ons om met je samen te werken en je onze diensten aan te bieden zonder je persoonsgegevens.

Verwerken we je persoonsgegevens zonder dat mensen daarbij betrokken zijn?
Ja, soms wel. CheckData kan gebruikmaken van geautomatiseerde systemen/processen en geautomatiseerde besluitvorming (zoals profilering) om je en onze klanten de diensten te bieden die je van ons vraagt. Als onze klanten bijvoorbeeld naar kandidaten zoeken voor een functie, kunnen we een zoekopdracht uitvoeren in onze kandidatenlijsten op basis van geautomatiseerde criteria. Daarbij wordt gekeken naar je beschikbaarheid, vaardigheden, salarisschaal en in sommige omstandigheden naar eerdere feedback die we van klanten hebben ontvangen om zo een shortlist op te stellen van kandidaten die het meest waarschijnlijk voldoen aan de vereisten van de klant. Dit betekent dat je de ene keer hoger op de lijst staat dan de andere keer. Dat hangt dan af van hoe die factoren aansluiten bij de behoeften van de klant.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
CheckData mag je persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaren nadat je je bij ons hebt ingeschreven tenzij je anders met ons bent overeengekomen. Als je werk vindt via ons, zal CheckData je persoonsgegevens langer moeten bewaren om te voldoen aan onze lopende wettelijke en contractverplichtingen. Over het algemeen bewaren we je persoonsgegevens wat betreft belastingen, arbeidscontracten en financiële gegevens (inclusief payrolling gegevens en salarisgegevens, etc.) tot maximaal 7 jaar, en overige persoonsgegevens 2 of 5 jaar.

Welke rechten heb je?
Het recht op toegang tot, en een afschrift van je persoonsgegevens 
Je hebt het recht om een bevestiging te vragen of wij je persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heb je recht op toegang tot je persoonsgegevens (via de Portal) en op bepaalde informatie over hoe die verwerkt worden. In sommige gevallen kun je ons vragen om je een elektronisch afschrift van je gegevens te sturen.

Recht op het corrigeren van je persoonsgegevens 
Als je kunt aantonen dat de persoonsgegevens die wij over je hebben, niet correct zijn, kun je ons vragen deze gegevens te updaten of op een andere manier te corrigeren. We willen je graag voorstellen om op het Zelfbedieningsportaal zelf je persoonsgegevens te updaten indien mogelijk.

Recht op vergetelheid/ gegevens te laten wissen 
In bepaalde omstandigheden heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en/of om je persoonsgegevens te wissen. Je kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en wij zullen dan beoordelen of aan je verzoek moet worden voldaan; dit recht is wel onderworpen aan wettelijke rechten of plichten die wij kunnen hebben voor wat betreft het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij in overeenstemming met de wet bepalen dat je verzoek om je persoonsgegevens te wissen, moet worden toegekend, zullen we dit zonder onnodige vertraging doen. Bedenk daarbij wel dat we je misschien niet meer van dienst kan zijn als je gegevens eenmaal zijn gewist. Als je je weer wilt inschrijven bij ons, zul je je persoonsgegevens weer opnieuw moeten invoeren.

Recht om bezwaar te maken 
Voor zover de verwerking van je gegevens is gebaseerd op de rechtmatige belangen van ons/CheckData (en niet op andere verwerkingsgronden) of te maken heeft met direct marketing, heb je het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens door ons op basis van je persoonlijke situatie.

Als je via e-mail contact met ons opneemt om je rechten uit te oefenen, kunnen we je vragen je te identificeren voordat er actie wordt ondernomen op je verzoek.

Tot slot heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waar je woont of werkt, of waar je denkt dat er een probleem is ontstaan met betrekking tot je gegevens. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
Onze internetsite bevat links naar andere internetsites. CheckData is niet verantwoordelijk voor het doen en laten van die andere internetsites met betrekking tot privacy. Wij raden je aan om op te letten wanneer je onze internetsite verlaat en om de privacyverklaring van elke internetsite te lezen die persoonsgebonden informatie verzamelt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze internetsite. CheckData is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van de informatie op de website CheckData. Evenmin is CheckData verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of toegang tot de websites. CheckData is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen informatie van de website te verwijderen. De veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden kan niet voor 100% worden gegarandeerd. Wij doen alle moeite jouw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar kunnen bijgevolg niet volkomen garant staan voor de veiligheid van de door jou toegezonden informatie.

Contact met ons opnemen?
Heb je vragen of opmerkingen over deze Verklaring of wil je nadere informatie over hoe we je persoonsgegevens beschermen, e-mail ons dan a.u.b. op info@checkdata.nl

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze Verklaring?
De voorwaarden van deze Verklaring kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen alle wezenlijke wijzigingen aan deze Verklaring publiceren door passende kennisgevingen daarvan op deze website of door contact met je op te nemen via andere communicatiekanalen.

CheckData Mei 2018